Health Informatics & e-Health Working Group

Committee Members

2015 – 2018

 

Chair

Yuan-Ting ZHANG

 

Co-Chair

Ratko MAGJAREVIC

 

Members

Paolo BONATO
Paulo de CARVALHO
Bin HE
Shankar KRISHNAN
Zhi-Pei LIANG
Shu-Ming NIE
Marc NYSSEN
Xiao-Chuan PAN
KS PARK
Esteban PINO
Emilio Sacristan ROCK
Christian ROUX
Toshiyo TAUMURA
Nitish THAKOR
May WANG
Bruce WHEELER
Guangzhong YANG

Activities

~ Information to be updated ~

Past Committees

2012 – 2015

 

Chair

Yuan-Ting ZHANG

Co-Chair

Ratko MAGJAREVIC

Members

Paolo BONATO
Paulo de CARVALHO
Bin HE
Shankar KRISHNAN
Zhi-Pei LIANG
Shu-Ming NIE
Marc NYSSEN
Xiao-Chuan PAN
KS PARK
Esteban PINO
Christian ROUX
Toshiyo TAUMURA
Nitish THAKOR
May WANG
Bruce WHEELER
Guangzhong YANG


Reports

~ Information to be updated ~